ORTAKLIKTAN ÇIKARMA DAVASI

Anasayfa / Makalelerimiz / ORTAKLIKTAN ÇIKARMA DAVASI

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA DAVASI

Ortaklıktan Çıkma Davası, belirli haklı sebeplerin varlığı halinde bir ortağın ortaklıktan çıkmak veya bir ortağın ortaklıktan çıkarılması için açılan dava türüdür. Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerinden ortaklıktan çıkma/çıkarma halleri her bir şirket için ayrıca düzenlenmiştir. Limited şirketler kuruluş kolaylığı sağlaması, tüzel kişiliği olması ve alacaklılara karşı şirketin sadece malvarlığı ile sorumlu olması özellikleri sebebiyle en çok tercih edilen şirket türüdür. Limited şirketlerde sermayenin korunması ilkesi vazgeçilmez bir ilke olmadığından ortaklıktan çıkmak/çıkarılmak anonim ortaklığa göre daha kolaydır. Limited Şirketi hakkında daha detaylı bilgi almak için İstanbul Limited Şirket Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkma Davası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 638. maddesinde düzenlenmiş olmakla şirket ana sözleşmesinde ortaklıktan çıkma/çıkarma bir hak olarak tanımlanabileceği gibi, ortaklardan her biri haklı sebeplerin varlığında ortaklıktan çıkarılması için dava yoluna başvurabilir. Ortaklıktan çıkma davasında mahkeme tarafından resen tedbir kararı verilerek, çıkan ortağın hak ve borçları ile ilgili önlem niteliğinde kararlar alınabilmektedir. Ortaklıktan çıkma/çıkarılma davası alanında uzmanlık gerektiren bir konu olması sebebi ile herhangi bir hak kaybına uğranmaması adına İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatından veya İstanbul Şirket Avukatından  hukuki destek almakta fayda bulunmaktadır.

Limited Şirkette Ortaklıktan Çıkarma Davası

 1. Şirket Ana Sözleşmesinde Ortaklıktan Çıkma Hakkının Düzenlenmesi

Şirket sözleşme ilişkileri kapsamında çıkmanın en tipik hali şirket sözleşmesinde ortaklara tanınan ve genellikle belli sebeplere dayalı çıkma hakkıdır.

Şirket Ana sözleşmesinde ticaret kanunu tarafından çıkma gerekçesi olarak gösterilen nedenler;

 • Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri ile Birleşmeye katılan şirketler, birleşmeden önce ortaklıktan çıkma hakkını bir seçenek olarak sunabilirler ( TTK 141. Md. )

İlgili ortak ya birleşmeye muvafakat ederek devralan şirkette veya birleşme yoluyla yeni kurulacak şirkette ortak olacak ya da birleşme sözleşmesinde devralınacak payların gerçek değerine denk düşecek şekilde kararlaştırılan ayrılma akçesini seçerek şirketten çıkabilecektir.

 • Bölünme

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 161. Maddesi incelendiğinde şirketlerin bölünmesinde ortaklara ayrılma akçesini alıp çıkma hakkı açıkça tanınmamıştır ancak mutabakatın sağlanması halinde ortakların ayrılabileceği hususu sözleşme serbestisinin bir göstergesidir.

 • Tür Değiştirme

Ticaret şirketlerinde tür değiştirme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 180-190. Maddeleri incelediğimizde ortaklıktan çıkma hakkı düzenlenmemiştir ancak sözleşme serbestisinin varlığı ve ortaklıktan çıkma konusunda yasaklamanın olmamasından dolayı şirketlerin tür değiştirme söz konusu olduğunda ortaklar sözleşmeyle veya mutabakata vararak şirketten çıkabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 191. Maddesi uyarınca birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması halinde, her ortak, birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde, söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilecektir. Denkleştirme hakkında detaylı bilgi almak için İstanbul Şirket Avukatı veya İstanbul Limited Şirket Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Diğer Sebeplere Dayalı Çıkma

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 638/1 maddesi kapsamında limited şirket sözleşmesinde haklı neden olmaksızın ortaklar için çıkma hakkının tanınabileceği öngörülmektedir. Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hallerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde bu hüküm taraflar için bağlayıcı olacaktır. Ortaklar şirket sözleşmesiyle dilerse şartsız olarak çıkma hakkını tanıyabilecekleri gibi, dilerse bildirim, süre, ödeme gibi hususlarda emredici hükümlere aykırı olmayan diledikleri şartları getirebilirler.

 1. Haklı Sebeple Limited Şirket Ortaklığından Çıkma

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 638/2. kapsamında limited şirkette ortaklarının ana sözleşmede yer almasa dahi haklı sebebin varlığı halinde her zaman şirketten ayrılabilecekleri düzenlenmiştir. Haklı sebep genel anlamda, ortaklık ilişkisinin devamını olanaksız kılan durumdur. Bu durum ortaklık işlerinden ya da ortaklık işlerinden kaynaklanmış olabilir. Durumun meydana gelmesinde çıkacak olan ortağın kusuru olup olmadığı önem arz etmemektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 245. maddesinde sayılan şu haller haklı sebep olarak nitelendirilmiştir. Bu haller;

 • Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması,
 • Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi,
 • Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması,
 • Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesidir.

 

 1. Çıkmaya Katılma

 

TTK m. 639 ile düzenlenen çıkmaya katılma hakkı, usul ekonomisi ve eşit işlem ilkesini gözetir. Buna göre bir ortak çıkma talebini şirkete yöneltir ya da çıkma davası açarsa, bu durum TTK m. 639/1 uyarınca müdürler tarafından diğer ortaklara bildirilir. Bu ortaklar arasında çıkma sebebini haiz olanlar, haberin kendilerine ulaşmasını takip eden 1 ay içinde müdürlerden veya mahkemeden çıkmaya katılmayı talep edebilir. İstanbul Şirket Avukatı veya İstanbul Limited Şirket Avukatı müvekkillerinden vekalet aldıktan sonra müvekilleri adına hukuki hizmet sağlamaktadır.

 1. Mahkeme Kararıyla Çıkarma

Haklı sebeplerin varlığı halinde, çıkmada olduğu gibi, ortaklık sözleşmesinden bağımsız olarak, şirketin ortağı çıkarma hakkı doğar. TTK m. 640/3, şirketin bu hakkı dava yoluyla kullanabileceğini düzenlemiştir. Şirket ortağa karşı çıkarma davası açar ve haklı sebep varsa mahkeme, ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir.

Sonuç olarak tüm bu sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatı veya İstanbul Limited Şirket Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatı olarak, şirketiniz ile ilgili bir olayla karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili gerekli hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ortaklıktan Çıkarma Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com