İSTANBUL LİMİTED ŞİRKET AVUKATI

Anasayfa / Makalelerimiz / İSTANBUL LİMİTED ŞİRKET AVUKATI

İSTANBUL LİMİTED ŞİRKET AVUKATI

Limited şirket, Türk Ticaret Kanunu m.578 ve devamında düzenlenmiştir. Limitet şirket avukatlığı, Limited şirketlere sağlanan hukuk danışmanlığı ifade etmektedir. Limited şirketlerin hukuki açıdan hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına oldukça önemli bir görev icra eden İstanbul Limited Şirket Avukatı; şirket faaliyetlerinin hukuk çerçeveye oturması, şirket kuruluş sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kuruluşu, şirket faaliyeti ve işleri, hukuki danışmanlığı ve profesyonel yardımı sağlamaktadır.

Limited şirketlerde iç ilişkilerden kaynaklanan çeşitli hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabildiği gibi personellerle ilgili hukuki ihtilaflarla da karşılaşılmaktadır. Örneğin; Limited şirkette çalışan işçinin haklı nedenle işten çıkarılması süreci veya üçüncü kişilerle kurulan ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Ticari hayatta karşılaşılma ihtimali bulunan bilumum hukuki uyuşmazlıklarda İstanbuLimited Şirket Avukatı hukuki yardım sağlamakta, şirketin haklarını korumakta ve şirket yararını gözetmektedir.

Limited şirketler kuruluş anında itibaren ticari faaliyetlerine başlarlar. Şirketin faaliyet göstereceği alanda gerçekleştirdiği işlemler, üçüncü kişiler ile kurulacak ticari ilişkiler, danışmanlık sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, alım-satım sözleşmeleri başta olmak üzere pek çok husus, hukuk düzenine ve dolayısı ile kanunlara tabidir. Kanunlara aykırı olarak hatalı veya ihmali işlemlerde bulunmak; şirketin itibarını ve ticari kimliğini zedeleyebilmektedir. Şirketin hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına bu gibi kötü sonuçlarla karşılaşmadan önce alanında uzman bir İstanbul Limited Şirketi Avukatından hukuk danışmanlık hizmetine başvurmak en doğru tercih olacaktır. İstanbul  Limited Şirket Avukatı tarafından yapılacak bilgi aktarımı ve hukuki rehberlik sayesinde ticari hayatta karşılaşılacak muhtemel uyuşmazlıklar önlenmiş olacaktır. Tarafı olduğunuz uyuşmazlıkların çözümü, kıymetli evraklarınızın tahsili, icra takibi ve alacakların temini konularında alınacak hukuk danışmanlık sayesinde zaman ve maddi kazanç elde edilecektir.

LİMİTED ŞİRKETİN AVUKAT TUTMASI GEREKLİ MİDİR?

 

Limited şirketler, kendine has özellikleri gereği anonim şirketlerden farklıdır. Limited şirketin kurulması ile başlayan ticari hayatı şirketin tüm iş, işlem ve faaliyetlerinde kendini bağlayıcı özellik göstermesinden dolayı her an risk faktörü ile karşı karşıyadır. Bu kapsamda Limited şirket ile üçüncü kişiler arasında kurulacak her türlü hukuki ilişkinin İstanbul Limited Şirket Avukatı gözetiminde ilerlemesi ve denetime tabi tutulması, hatalı ve ihmali işlemlerin yapılmasının ve gelecekte telafisi imkânsız hukuki kayıpların yaşanmasının önüne geçmektedir. Limited şirketlerde veya adi şirketlerde anonim şirketlerden farklı olarak avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Her ne kadar bir zorunluluk olmasa da Limited Şirketlerinde avukat bulundurması gerekmektedir. Limited Şirketin avukat bulundurmasındaki önemi ise şirketin iç işleyişinde veya üçüncü kişilerle olan ticari ilişkilerinde yaşanabilecek hukuki sorunların çözümünü sağlamak noktasında kendini göstermektedir. Nitekim Limited şirketin işçileri ile ilgili hukuki ihtilafları veya üçüncü şahıslar ve şirketlerle ilgili ilişkilerindeki uyuşmazlıklar ticari hayatta sıklıkla gündeme gelecektir. Ticaret hukuku ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili hukuk disiplinlerine vakıf uzmanlık sahibi bir şirket avukatı; Limited şirketin ticari kimliğini, itibarını, menfaatini ve haklarını korur. Bununla birlikte önleyici hukuk yardımı sayesinde şirketin hukuk düzenine uygun faaliyet göstermesini ve şirket hayatında yaşanması muhtemel uyuşmazlıkların önceden öngörülerek çözüm üretilmesini sağlar. İstanbul Şirket Avukatı olarak biz, şirketler hukuku kapsamında hukuki hizmet vermekteyiz.

ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?

 

 • Şirket tarafından hazırlanan sözleşmeleri inceler; karşı tarafın hazırladığı sözleşmeleri kontrol eder.
 • Şirket adına tüm icra takiplerini yürütür, tahsilini sağlar.
 • Şirket ile ilgili tüm vergi uyuşmazlıklarına karşı gerekli hukuki işlemleri yapar.
 • İnsan kaynakları departmanına hukuki destek sağlar.
 • Şirketin iş sözleşmelerini hazırlar.
 • Şirket adına dava açar ve şirkete karşı açılmış olan davaların takibini yapar.
 • Şirketin kuruluşundan itibaren tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürleri takip eder ve yol gösterir.
 • Şirketin sermaye artırma ve azaltma işlemlerini yapar.
 • Şirket ile işçi arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda işçi ve işverenin haklarını korur.
 • Şirketlere gönderilen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapları verir.
 • İşçi özlük dosyalarının gelecekte ihtilafa neden olmayacak biçimde düzenlenmesini sağlar.
 • Fesih belgelerini düzenler.
 • Maaş hacizlerine yanıt verir.

İSTANBUL ŞİRKET AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

 

Şirketler faaliyetlerini sürdürürken hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları için birlikte çalışacakları avukat ve hukuk bürolarını titizlikle seçmelidir. İş hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzman İstanbul Limited Şirketi Avukatına ihtiyaç duymaktadır. Şirketler, hukukun her dalını ilgilendiren iş ve ihtilafların tarafı olabileceği gibi hukukun her dalında uyuşmazlıklar ile karşılaşabilmektedir. Şirketlerin bu çok yönlü hukuki işlerinin tek merkezde takip edilebilmesi için farklı branşlarda uzmanlaşmış avukatlardan oluşan hukuk büroları tercih edilmektedir. Aynı zamanda düzenli raporlamaya ihtiyaç duyan Şirketlerin avukatlık hizmetine her an ulaşılabilir olması gerekmektedir. Şirketlerde işlerin düzenli ve hatasız ilerleyebilmesi için zaman ve disiplin çok önemlidir. Limited Şirketi kurulum sürecinin deneyim sahibi bir İstanbul Şirket Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun size tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Limited Şirketi Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Limited Şirketi Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul Şirket Avukatı olarak, düzenli raporlama imkanı sağlayan ve farklı branşlarda hizmet sunan bir hukuk bürosu olarak sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Limited Şirketi Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde şirketiniz ile ilgili kurulum aşamasından ticari hayatının devamında hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Şirket Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

LİMİTED ORTAKLIĞIN KURULUŞ AŞAMALARI

 

 Limited ortaklık çeşitli aşamalardan geçerek kurulur. Kurtuluş aşamaları bakımından özellikle TSY 90 düzenlemesi büyük önem taşır. Bu düzenlemede tescil sırasında ticaret sicili müdürlüğüne verilecek belgeler düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyi de dikkate alarak kuruluş aşamalarını -ana hatlarıyla- şu şekilde belirtebilirim: Bu aşamalardan ilki kurucular ortaklığıdır. Yani ortaklar bir araya gelerek bir Limited ortaklık kurma yönünde iradelerini ortaya koyarlar. Bundan sonra yapılacak faaliyet , ortaklığa bazı ortaklar ayni sermaye getirmek istiyorlarsa , ayni sermayeye değer biçilmesidir. Çünkü bu biçilen değerin ortaklık sözleşmesinde yer alması gerekir. Bu açıdan anonim ortaklıktaki kurallar kurallar, özellikle TTK 343 limited ortaklık bakımından da uygulama alanı bulur Daha sonra ortaklık sözleşmesinin hazırlanması aşamasına geçilir. Hazırlanan ortaklık sözleşmesinde sermayenin taahhüdü ve kurucuların imzalarının noterde tasdik olunmasıyla veya ticaret sicili müdürü ya da yardımcısı huzurunda söz konusu sözleşmenin ( yani ortaklık sözleşmesinin) imzalanmasıyla ön ortaklık kurulmuş olur. Ön ortaklığın kurulmasıyla tescil ve ilan arasında da bazı işlemler yapılmalıdır. Öncelikle nakdi sermayenin -kural olarak- dörtte biri ödenmelidir. Bu çerçevede TTK 344 ve 345 limited ortaklıkta da uygulama alanı bulur ( TTK 585 ve ayrıca TSY 90/I h). Keza RKHK 39 c’ de belirtilen ödeme limited ortaklıklar bakımından da söz konusu olduğundan , bu ödemenin de gerçekleştirilerek makbuzunun başvuruya eklenmesi gerekir. Burada ve TSY 90’da belirtilen diğer belgeler eklenerek ticaret sicili müdürlüğüne müracaat edilir. Başvuru dilekçesinde yer alması gereken kayıtlar, kanununda özel olarak belirtilmiştir ( TTK 586/ III ). Bunları takiben son aşama ise tescil ve ilandır ( TTK 587 ). Tescil ile birlikte ortaklık tüzel kişilik kazanır (TTK 588).  İstanbul Limited Şirket Kuruluş avukatı olarak bizler, Avrupa yakası Limited Şirket Avukatı ve Anadolu Limited Şirket Avukatı olarak tanımlanabiliriz.

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU

 

Limited şirketin kuruluşu bakımından en önemli aşama ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasıdır. Ortaklık şayet birden fazla ortak tarafından kuruluyorsa , ortaklık sözleşmesi gerçek bir sözleşme niteliğine bürünür. Oysa tek adam ortaklığı şeklinde kuruluşta , bir sözleşmeden ziyade tek taraflı bir hukuki işlemden söz etmek daha doğrudur. Limited şirket  sözleşmesi, ortaklığın anayasası niteliğindedir ve ortakların ortaklıkla ve birbirleriyle Olan ilişkilerini ve özellikle organların hukuki durumunu düzenler. Ayrıca önemi nedeniyle belirtmeliyim ki , şirket  sözleşmeleri , sadece sözleşmeyi yapan kurucular arasında geçerli bir sözleşme niteliğinde de değildir. Aksine gelecekte ortaklığa katılacak ortakları da bağlayıcı niteliktedir. Bu özellikleriyle ortaklık sözleşmesi bir organizasyon sözleşmesi niteliğini haizdir. Diğer tüm ticaret ortaklıklarının sözleşmelerinde olduğu gibi, limited ortaklık sözleşmesi de , kanunen şekle bağlanmıştır. TTK 575 ‘e göre, ortaklık sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya yazılı hazırlanan sözleşmenin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda kurucular tarafından imzalanması şarttır. Bu şekil geçerlilik şartıdır. Yine diğer ticaret ortaklıklarında olduğu gibi , limited ortaklıkta da kanun koyucu ortaklık sözleşmelerinde yer alması zorunlu olan kayıtları özel olarak düzenlemiştir. (TTK 576). Ancak bu kayıtların tamamı zorunlu değildir bazıları, ancak öngörülmüşse ortaklık sözleşmesinde yer alacaktır. Örneğin TTK 576/I c’ ye göre ortaklıkta imtiyazlar varsa , bunların ortaklık sözleşmesinde yer alması gerekir .Şayet imtiyaz söz konusu değilse, ortaklık sözleşmesinde bunun yer almasına gerek yoktur. Bu istisna dışında TTK 576 ‘ dan zorunluğu olduğu anlaşılan tüm diğer kayıtların mutlaka limited ortaklık sözleşmesinde yer alması gerekir. Şayet ortaklık sözleşmesinde bu kayıtlardan birisi bile yer almazsa , bu sözleşmeyi ticaret sicili müdürü ticaret siciline tescil etmeyecektir.( TTK 32/II ). Kanunen ortaklık sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar şunlardır:

 • Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. Ortaklık sözleşmelerinde düzenlemesi gereken ortaklık merkezi, pek  Çok açıdan önem taşır. Gerçekten de ilkin, ortaklık sözleşmede öngörülen merkezde ticaret siciline tescil ve ilan edilir. (TTK 587/I). Yine HMK 14/II’ ye göre ,bir limited ortaklığın, ortaklık ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına karşı veya bir ortağın bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için , ortaklığın merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Ayrıca bu hususta HMK 6’ya da bk.
 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde ortaklığın işletme konusunun da ortaklık sözleşmesinde yer alması gerekir (TTK 576/I  b). Bu düzenlemeden ortaklığın işletme konusunun somutlaştırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ortaklık sözleşmesinde , ortaklığın hangi işletme alanında , örneğin bilgisayar, araba, taşınmaz ve hangi biçimde , örneğin danışma , üretim , aracılık vs. Aktif olmak istediğinin belirtilmesi zorunludur. O halde belirsiz bir konuda, örneğin “her türlü ticari işlemleri ortaklık icra edecektir” şeklinde ortaklık konusunun belirtilmesi zorunludur.O halde belirsiz bi konuda, örneğin “her türlü ticari işlemleri ortaklık icra edecektir” şeklinde ortaklık konusunun belirtilmesi olanaksızdır.
 • Esas sermayenin itibarı tutarı esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının gruplarının da ortaklık sözleşmesinde yer alması gerekir ( TTK 576/I  c). Ayrıca kanaatime göre , ortakların bir kısmı ayni sermaye getiriyorlarsa, TTK 578 anonim ortaklık kurallarına gönderme yaptığından TTK 339/II  e hükmüne uygun bir kuralın da limited ortaklık sözleşmesinde yer alması zorunlu olacaktır.
 • Müdürlerin adları ve soyadları, unvanları ve vatandaşlıkları (TTK 576/I  d). Limited ortaklıkta yönetici ve temsilci organ müdürleridir. (Dikkat,anonim ortaklıkta olduğu gibi, yönetim kurulu değildir). Müdürler gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişiler de müdür olarak seçilebilir ( TTK 623 ). Gerçek kişi müdürlerin , adları , soyadları ve vatandaşlıkları, tüzel kişi müdürlerinse ticaret unvanları  ortaklık sözleşmesinde yer almalıdır.
 • Ortaklık tarafından yapılacak ilanların şekli (TTK 576/I  e). TTK 576 ‘da öngörülen zorunlu unsurlar yanında TTK 577 ‘de uzunca bir liste halinde, bazı hususlar belirtilmiş ve bunların da ancak ortaklık sözleşmesinde yer alması durumunda bağlayıcılık kazanacağı ifade edilmiştir. Bunun sonucu olarak TTK 577’ de yer alan hususları, ortaklar oy birliğiyle kararlaştırsalar bile, bunlar ortaklık Sözleşmesinde yer almadıkça bağlayıcılık kazanamaz. Ayrıca burda şunu da belirtmekte yarar görüyorum: limited ortaklık sözleşmesinde yer alması durumunda bağlayıcılık kazanacak hususlar, sadece TTK 577’de öngörülen durumlarla sınırlı değildir. Bunlar dışında da ortaklık sözleşmesinde öngörülmesi halinde bağlayıcılık kazanacak başka hususlar vardır.

İstanbul Limited Şirket avukatı olarak,  şirket hukuku kapsamında müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermekteyiz.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com