İstanbul Ticaret Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Ticaret Avukatı

İstanbul Ticaret Avukatı

 

İstanbul Ticaret Avukatı, şirketlerin ticari hayattaki müşterileri ile aralarında meydana gelen ticari nitelikteki hukuki problemlerinde hukuki danışmanlık sağlamak ve dava takip hizmeti sunmak konusunda deneyimli avukatları tanımlamaktadır. İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı ile çalışarak şirketler, çalışanlar ve ortaklar arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlık ve alacak tahsili için alanında uzman İstanbul Ticaret Hukuku Avukatlarından hukuki destek almak, uyuşmazlık sürecinin lehinize sonuçlanmasına katkı sağlamaktadır. Ticaret hukuku Şirketler hukuku ile yakın bir ilişki içinde olup İstanbul Şirket avukatının çalışma alanına giren kısımlar olabilmektedir. İlaveten, şirket faaliyet ve işlerine devam ederekn karşılaşması kuvvetle muhtemel hukuki sorunlar dolayısıyla İstanbul Şirket Yönetim avukatı da ayrıca öneme sahip gelebilmektedir.

 

TİCARİ DAVA NEDİR?

 

Hukuk sistemimizde ticari davalar iki çeşittir.

 

  • Mutlak Ticari Dava: TTK m.4 gereğince ticari dava olarak kabul edilen davalardır ve tarafların tacir olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

  • Nispi Ticari Dava: Davanın her iki tarafı da tacir olan ve uyuşmazlığın her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendiren davalardır. Ticari işletme ile ilgili olması koşuluyla havale, vedia ve telif gibi haklarla ilgili davalar da ticari dava olarak nitelendirilir.

 

TİCARİ İŞLETME VE TİCARİ İŞ NEDİR?

 

Ticari işletme Türk Ticaret Kanunu m. 11. Gereği; “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.” Şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kapsamda ticari işletmeyle alakalı tüm iş ve işlemler ticari iştir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenen, Ticari işletmeler ile ilgili işler, Taraflardan biri için ticari iş niteliğinde olan anlaşmalar veya Tacirlerin borçları ticari iş niteliğindedir.

 

TACİR NEDİR?

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesine göre bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişinin tacir olduğu ifade edilmiştir. Ticaret şirketlerinin sicile kayıt olmaları anında tüzel kişiliğe haiz olmaları ile birlikte tacir sıfatını da kazanırlar. Vakıflar ve dernekler ise iktisadi faaliyette bulunmaları halinde tacir sıfatını kendiliğinden kazanacaklardır.

 

TACİR OLMANIN SONUÇLARI NELERDİR?

 

Tacir olmanın sonuçlarından en önemlisi her türlü borcu için iflasa tabi olmalarıdır. Bunun yanında tacirler ticaret unvanı seçmek zorundadır. Seçilen unvanı ticaret siciline tescil ettirmek ve kullanmakla yükümlüdür. Kanundaki usul ve esaslara uygun olarak ticari defter tutmak zorundadırlar. Aynı zamanda tacirler, ticaret hayatında basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlüdür. Ticari işlerinde tacirler, yapılacak iş karşılığında ücret ve faiz hususlarını sözleşmede açıkça belirlenmemiş olsa bile ücret ve faiz talep edebilecektir. Tacirler, sözleşmede belirlenmiş olan ücretin yahut cezai bedelin fahiş olduğu iddiası ile indirilmesini talep edemeyecektir. Ticari faaliyetin neticesinde müşteri tarafından talep edilmesi halinde tacir fatura vermekle yükümlüdür. Faturanın müşteriye tebliğ ya da teslim edildiği tarihten itibaren 8 gün içerisinde faturanın içeriğine itiraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde fatura içeriğini kabul etmiş sayılacaktır.

İSTANBUL TİCARET HUKUKU AVUKATININ SUNDUĞU HUKUKİ HİZMETLER NELERDİR?

 

Türkiye Ticaret Avukatının sunduğu hukuki hizmetler; Gümrük Davaları, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları, Uluslararası Tahkim Davaları, Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Davalar, Ticari Alacak Davaları, Haksız Rekabet Eylemlerinden Kaynaklı Tazminat Ve Ceza Davaları, Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları, Fatura Alacakları Davaları için açılacak davaların takibini sağlamaktadır. Bunun yanında Ticari Şirketlerin Alım Ve Satımı, Hisse Devir İşlemleri, Ortaklık Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Leasing Sözleşmeleri, Uluslararası Distribütörlük Anlaşmaları, İmtiyaz, Bayilik, Acentelik Sözleşmeleri, Kredi Anlaşmaları gibi Sözleşmelerin İstenilen Dilde Hazırlanması şeklinde hukuki destek sağlamaktadır. Yine aynı şekilde Sermaye Artırımları Ve Azaltılması İşlemleri, Hisse Senetleri Ve Tahvilleri İle İlgili İşlemler, Yurtdışı Alacak Takibi, Yurtdışı Yatırım Danışmanlığı, Gümrük İşlemlerinin Yapılması şeklinde iş takibi sağlanmaktadır.

 

NEDEN TİCARET HUKUKU AVUKATI TUTULMALIDIR?

 

Ticaret hukukun geniş kapsamlı bir bilim dalı olması, ticaret hukuku mevzuatının devamlı olarak yenilenen ve güncellenen bir hukuk dalı olması, iş ve işlemlerin sağlıklı olarak ilerlemesinin sağlanması gerektiği, davanın nasıl ilerleyeceğine dair bir öngörü sahibi olunması gerektiği gözetilerek deneyimli bir Türkiye Ticaret Avukatından destek alınması önem arz etmektedir.

 

TİCARİ İŞ VE İŞLEMLERDE HAKSIZ REKABET NEDİR?

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Maddesinde “Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” Şeklinde düzenlenmiştir. Haksız rekabet hükümleri serbest piyasada herkesin dürüstlük kuralları içerisinde hareket etmesini sağlamakta, rekabet kurallarına uygun bir şekilde piyasada faaliyet göstermesini temin etmekte, mal ve hizmetlerin nihai tüketicilerin aldatılmasına izin verilmeksizin piyasaya sunulmasına katkı sağlamaktadır. Haksız rekabet hükümleri ile haksız rekabete maruz kalan tarafın zararlarının giderilmesi, haksız rekabet teşkil eden eylemlerin sonlandırılması mahkemeden talep edilebilmektedir. Aynı zamanda haksız rekabet suç teşkil etmekte olup ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak da mümkün kılınmıştır.

 

TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK ŞARTI NEDİR?

 

Ticari davalarda arabuluculuk uygulaması 01.01.2019 tarihi itibariyle dava şartı olarak zorunlu kılınmıştır. Arabuluculuk şartı, Türk Ticaret Kanunu madde 5/A’da “(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk uygulamasının istisnaları; Ticari işletmeye ilişkin olmayan havale, vedia, fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar, Özel kanun ile başka bir alternatif çözüm yolu getirilen davalardır. TTK m. 5/A gereğince arabuluculuk başvurusunu ardından sıra ile bir arabulucu görevlendirilmekte ve arabuluculuk süreci 6 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

 

ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

 

Kanunda sayılan haller dışında şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Avukat bulundurma zorunluluğunu düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.35/3 hükmüne göre esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri bir tutarda olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve üzerinde olan yapı kooperatifleri de bünyesinde sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır.

Zorunlu olarak avukat bulundurma şartını ihlal eden şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için idari para cezası kesilmektedir. Bu cezanın miktarı ise suç tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücretin iki aylık tutarıdır. Bu tutar, şirketin avukat bulundurmadığı her bir ay için ayrı ayrı geçerli olup toplam miktar tespit edilecektir. Bu kapsamda öngörülen idari para cezasının kapsamı ve miktarı düşünüldüğünde, avukat bulundurma zorunluluğunun ne denli önem arz ettiği ve avukat bulundurma zorunluluğu bulunan şirketlerin mutlaka İstanbul Ticaret Avukatı ile çalışması gerektiği açıktır. Türkiye’de veya uluslararası platformlarda gündem olabilecek ticari uyuşmazlıklar bakımından İstanbul Ticaret Avukatıyla çalışılması halinde herhangi bir mağduriyet yaşanmamakta, hukuki süreçlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesi sağlanmakta ve son derece teknik bir alan olan şirketler hukuku ile ticaret hukukunun güncel bilgilerine erişim sağlanabilecektir. Bu kapsamda her türlü ticari iş içinde olursa olsun herkesin alanında uzman ve deneyimli bir Türkiye Ticaret Avukatının hukuki desteğine başvurmakta fayda olacaktır.

 

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul Ticaret Davası Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul Ticaret Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. Türkiye Ticaret Avukatı olarak, tazminat hakkına konu bir olay ile karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. İstanbul Ticaret Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili başvuru aşamasında ve dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul Ticaret Hukuku Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

 

İstanbul ticaret hukuku; ticari iş ile işlemlerde uygulanmaya devam eden hukuk dalına verilen isimdir. Ticari hukuk başlı başına bir hukuk dalı olarak yer alırken diğer dallardan bağımsız bir konumda yer alır. Ticaret hukuklarının en çok ilişkili olarak yer aldığı dallar ise borçlar ve medeni hukuk olarak gözlenir. Ticaret hukuk detaylı olarak analiz edilecek olduğu zaman 6 farklı alt dal ile incelenir. Bu alt dallar genel olarak; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku olarak yer alır.

Ticari Hukukun Özellikleri ve Sistemleri

Ticari hukuk özellikleri ve sistemleri incelenecek olduğu zaman;

  1. Örf ve adet kurallarına gereken önemi verilir.

  2. Özel bir hukuk dalı olarak yer alır.

  3. Yapılan ticari işlemler sırasında kamu güvenliğini sağlamak için genel anlamda şekilcilik ön planda yer alır.

  4. Özel hukuk alanları içerisinde gözlenen tarafların eşitliği ilkesi bu alanda sınırlama ile tabi tutulması ile gözlenir.

Ticari İşletme Hukuku

Ticari işletme hukuku tacir ile ticari konumda yer alan işletmelerin faaliyetlerini düzenleme ile ilgili olarak yer alır. Ticari işletmeler üzerinde idare eden ya da yöneten kişilere tacir ismi verilir. Bu alanda TTK’nın 11 ve 123. Maddelerinde düzenlemeler meydana gelmiştir. Genel olarak konuları incelenecek olduğu zaman; Ticari işletme, cari hesap, haksız rekabet, tacir olmanın hükümleri, ticari işletmenin kuruluşu, ticari işletmenin devri detayları yer almaktadır.

Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku temel konusunda şirketler yer alır. Şirket iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesi ile mal ve emeklerin hazırlanan bir sözleşme ile bir topluluk haline getirilme yani birleştirilme haline denir. TTK kapsamında 5 adet şirket türü yer alır. Bunlar; kolektif, komandit, limited, kooperatif ve anonim şirket olarak değerlendirilir.

Şirketler hukuk dalı da bu tür şirketlerin kurulum aşamalarından işleyişleri ile beraber işleyişlerin sona ermesi gibi birçok mekanizmanın yönetimlerinden denetimlerine sona ermesinden ticari sicillerin terkine, ihyasından sair hususlarına kadar her alanda alt dallar düzenlenmiştir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak hukuku kendi arasında çek, poliçe ve bono olarak üç farklı kategoride incelenir. Bu üç farklı türde yer alan evraklar bir yandan da kambiyo senetleri olarak da bilinir. Kıymetli evraklar kategorisinde yer alan hukuk dalı bu evrakların düzenlenmesi, devir edilmesi ile beraber geçerlilik şartları üzerinde düzenlemeler yapar. Kıymetli evrak hukuku TTK 645 ve 849. Maddeleri ile düzenlemeleri yapılmıştır.

Taşıma Hukuku

Taşıma hukuku önceden kıymetli evrak hukuku kategorisinde yerini alıyordu. Genel olarak konusuna bakılacak olduğu zaman eşya ve yolcu taşıma üzerine yoğunlaşmalar meydana gelir. Taşıma hukuku ise TTK 850 ile 930. Maddeleri içerisinde düzenlemeleri yapılmıştır.

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz ticaret hukuku deniz ticaretleri ile alakalı olarak meydana gelen problemlerin düzenlemesini yapar. Deniz ticaret alanında yer alan hukuk konuları incelenecek olduğu zaman; Gemi, bayrak, kaptan, denizaşırı satışı, yolcu ve eşya taşıma… Deniz ticaret hukuku TTK’nın 931 ile 1400. Maddeleri ile düzenlenerek günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku; genel olarak şahısların uğramış oldukları maddi zararların önlerine geçmek bunları güvence altına almak ve zararların karşılanmasına yardımcı olan dala sigorta denir. Bu alanda yer alan hukuk ise sigorta sektörü üzerinde çalışmalarına devam eden kişilerin hakları ile beraber sigorta sözleşmeleri üzerinde düzenlemeler meydana gelir. TTK 1401 ve 1520. Maddeleri ile düzenlemeleri yapılmıştır.

Ticari Davalar

Ticari davalar genel olarak ticari olarak yer alan bir işletmeyi ilgilendiren her dava bu alanda yer alırken ticaret mahkemesi üzerinde görülecek değildir. Mülga Ticaret Kanunu, ticari olarak yer alan işletmeleri çok yakından ilgilendiren taraflardan birisinin tacir olarak yer aldığı hukuki ilişkilerden ötürü davayı ticari konuma alıyor.

Ticari iş karinesine bakılacak olduğu zaman bir taraf için ticari olan iş, aksi meydana gelmediği sürece diğeri için de iş niteliklerinde yer almasından ötürü görev hususları da o dönem içerisinde iş esaslarına göre belirlenir. Bunlardan dolayı da taraflardan birisi tacir konumda olursa dava asliye ticaret mahkemesi görev alanlarında yer alıyordu.

Fakat gelen 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu ile beraber bu durum terk edilmiştir. Ticari davalar yeniden Ticaret mahkemesi içerisinde görülür hale gelmiştir. Fakat taraflardan birisinin tacir olması durumunda bir davayı ticari dava olarak düzenlemek de yeterli olmayacaktır. TTK tarafından bu yeni düzenlemelerde ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar olmak üzere de iki konumda yer alıyor.

Ticari Davalarda Deliller

Ticari davalarda deliller genel olarak; 28.2.2018 tarihli 7101 sayılı Kanunun 61. Maddesi ile değişik Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinin 2. Fıkrasına göre “ Ticari davalarda da deliller ve bunların sunulması 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir, miktar veya değeri yüz bin Türk Lirasını geçmeyen davlarda basit yargılama usulü uygulanır.’’ Şekli ile yer alıyor.

Fatura ve Teyit Mektubu

Fatura ve teyit mektubu genel olarak; TTK Madde 21: Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış veya üretmiş,  bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.
Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği  kabul etmiş sayılır.’’ Anlayışı ile hareket ediyor.

Her bir dal için İstanbul ticaret hukuku konusunda hizmetler bulunmaktadır.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com