Alanya İcra Avukatı

Anasayfa / Çalışma Alanları / Alanya İcra Avukatı

ALANYA İCRA AVUKATI

 

 

İHTİYATİ HACİZ : İhtiyati haciz, alacaklanın bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için, mahkeme kararı ile, borçlunun mallarına (önceden) geçici olarak el konulmasıdır. Alacaklı borçlunun borcunu zamanında ödeyeceğinden emin değilse, Alanya İcra Avukatı ile beraber ilk önce borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurur; ondan sonra Alanya İcra Avukatı ile beraber davasını açar veya ilamsız icra takibini yapar. Alanya İcra Avukatı açtığı davayı kazanır veya yaptığı ilamsız icra takibi kesinleşirse, artık borçlunun mallarını haczettireceğim diye uğraşmaz. Daha önce (davadan veya takipten önce) ihtiyaten haczedilmiş olan mallar, icra dairesince satılır ve satış bedeli ile alacaklının alacağı ödenir. Alanya’ da sayılı İcra Avukatları size en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

 

İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI NELERDİR

 

Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerden ihtiyati haciz istenebilir:

  1. Borçlunun muayyem (belirli) bir yerleşim yeri yoksa
  2. Borçlu taahhütlerden kurtulmak maksadiylemallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

 

 

İHİTYATİ HACİZ KARARI

 

 İhiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı ve Alanya İcra Avukatı,  alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecburdur.

Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir. 

 

İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT

 İhtiyati haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı takdirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 96 ncı maddesinde yazılı teminatı vermeye mecburdur.

 

İHTİYATİ HACİZ  KARARININ MUHTEVASI : İhtiyati haciz kararında:

 

  1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yeri,
  2. Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu,
  3. Haciz konulmasının sebebi,
  4. Haczonulacak şeyler,
  5. Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu, yazılır.

 

İHTİYATI HACİZ KARARININ İCRASI

 

Alanya İcra Avukatı ve alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün inde kararı veren mahkemenin yargı çerçevesindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

İhtiyati haciz kararları, 79 dan 99 uncuya kadar olan maddelerdeki haczin ne suretle yapılacağına dair hükümlere göre icra edilir.

İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.

 

 

ZABIT TUMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ

 

Haczi icra eden memur bir tutanak düzenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir.

İcra Dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmayan alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder.

 

 

BORÇLU TARAFINDA GÖSTERİLECEK TEMİNAT

 

Haczolunan mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra müdürü tarafından kabul edilecek esham ve tahvilat veya taşınır ve taşınmaz rehin veya muteber bir banka kefaleti gösterilmek şartı ile borçluya ve mal üçüncü şahıs elinde haczolunmuşsa bir taahhüt senedi alınarak bu şahsa bırakılabilir. İstenilecek teminat her halde borç ve masraf tutarını geçemez.

 

İHTİYATİ HACZİ TANIMLAYAN MERASİM

 

Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati yaptırmış olan alacaklı ve Alanya İcra Avukatı; haczin takibinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alanya İcra Avukatı ve alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur.İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.

İhtiyati haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur.

Alanya İcra Avukatı ve alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muamelden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir.

Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinde icrai hacze inkılabeder.

 

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ VE TEMYİZ

 

Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

Menfaati yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme -, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat etiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur.  Mahkeme, itirazın üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

 

İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.  

İLAMSIZ İCRA

GENEL HACİZ YOLU -

Genel haciz yolu, yalnız para alacakları içindir. Para alacağı bir kambiyo senedine (bono, poliçe ve çek) dayanmakta ise, genel haciz yoluna değil, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurulur ( fakat,  genel haciz yoluna başvurulmasına da bir engel yoktur). para alacağı için bir kambiyo senedi yoksa, ancak genel haciz yoluna gidebilir. Genel haciz yoluna başvurabilmek için, alacağın bir senede (belgeye) dayanması gerekli değildir.

Para alacağı rehinle temin edilmiş ise (yani alacak için bir rehin varsa), alacaklı, kural olarak önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır.

Buna göre, genel haciz yolu, rehinle temin edilmemiş olan ve bir kambiyo senedine de dayanmayan, (senetli, senetsiz) bütün para alacakları için başvurulabilen bir yoldur.

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU –

İİK, kambiyo senetlerine (.ek, poliçe, bono) mahsus olmak üzere özel bir takip yolu kabul etmiştir. Bu yol İİK’ nda iflas yolları arasında her almış olmasına rağmen, yalnız bir iflas yoku olmayıp, aynı zamanda bir (ilamsız) haciz yoludur.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, genel haciz yokuna benzer. Kambiyo senetlerine mahsus haciz (ve iflas) yoluna başvurabilmek için, alacağın bir çek, poliçe veya bonoya dayanması gerekir. Aksi halde, bu yola başvurulamaz (genel haciz yoluna başvurulabilir).

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna gidebilmek için de, alacağın bir mahkeme ilanı ille tespit edilmiş olması gerekli değildir ; alacağın bir kambiyo senedine dayanması gerekli ve yeterlidir. Bu nedenle, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu da, ilamsız icraya dahil olup, onun bir çeşididir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığı, kambiyo senetlerine mahsus iflas yoludur.

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ

İstisna olarak, (kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin bitimi hallerinde) kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi mümkündür.

A) Takip talebinin yapılması

Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda yapar (m.58,)

1) Takip talebi genellikle yazılı olarak yapılır ve bunun için basılı takip talebi örneği kullanılır.

Basılı takip talebi örneğinde, takip talebinin bütün geçerlik şartlar yazılı olduğundan, basılı örneği doldurmak kolaydır.

2) Takip talebi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü takip talebinde bulunmak isteyen alacaklının, icra müdürüne başvurarak, ona takip talebi için

gerekli bilgleri vermesi gerekir. İcra müdürü, bu bilgileri basılı tutanağa (örneğe) geçirir ; bu tutanak, alacaklı ve icra müdürü (veya yardımcısı veya katibi) tarafından imzalanır.

 B) Takip talebinin şartları

Takip talebinin geçerli olması ve buna dayanarak icra dairesinin borçluya ödeme emri gönderebilmesi için takip talebinde bulunması gereken kayıtlara, takip talebinin şartları denir. Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar şunlardır :

1- Alacaklının kimliği ve adresi : Takip talebinde, alacaklının (ve varsa vekilinin) adı, soyadı, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka

adı ile hesap bilgileri ; T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresinin yazılı olması gerekir.

2- Borçlunun kimliği ve adresi : Takip talebinde borçlunun (ve varsa yasal temsilcisinin) adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa T.C. kimlik

numarası veya vergi kimlik numarası ve yerleşim yeri adresinin yazılması gerekir.

3- Alacak tutarı: Alacaklı, istediği para alacağının Türk parası ile tutarını, takip talebinde göstermelidir. Takip talebi ile istenen alacak faizli ise, faiz oranının ve faizin işlemeye başladığı günün takip talebinde gösterilmesi gerekir.

Alacaklı, takip tarihine kadar işlemiş olan temerrüt faizi tutarı içi (takip tarihinden itibaren) temerrüt faizi (yani, faize faiz yürütülmesini) isteyemez.

 4- Senet veya senet yoksa borcun sebebinin takip talebine yazılması gerekir : Takip konusu alacak bir senede bağlı ise, senedin tarihi ve (varsa) numarası ile özetinin takip talebine yazılması gerekir.

Bundan başka, alacaklı, alacak senedinin aslını veya (alacaklı veya vekili tarafından onaylanmış, borçlu sayısından bir fazla) örneğini, takip talebi ile birlikte icra dairesine vermek zorundadır.

Alacaklı, takip talebi ile birlikte borçlu sayısından bir fazla adette kendisi veya temsilcisi tarafından onaylanmış senet örneğini icra dairesine verir. Bu örneklerden biri icra (takip) dosyasında saklanır, diğeri (veya diğerleri) ödeme emri ile birlikte borçluya (veya borçlulara) tebliğe gönderilir.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolundakinin aksine,genel haciz yolunda, senedin aslının takip talebi ile birlikte icra dairesine verilmesi zorunlu değildir ; yalnız senedin örneği de verilebilir.

Alacak senede bağlı değilse, alacaklının, takip talebinde borcun sebebini göstermesi gerekir ; mesela kira bedeli, satılan malın bedeli, ödünç alınan para v.s. gibi.

5- Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiğini de takip talebine Nyazması gerekir. Alacaklı, iflâsa tâbi borçlusuna karşı haciz veya iflas takibi yapabileceğinden, haciz veya iflâs yollarından hangisini seçtiğini takip talebinde göstermelidir.

6-Takip talebinin altının, alacaklı (veya vekili) tarafında imzalanması gerekir 

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

İTİRAZ SEBEPLERİ: İtiraz sebepleri, maddi hukuka veya takip hukukuna dayanır.

  1. Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri
  2. İtiraz sebepleri daha çok maddi hukuka dayanır. Yani, itiraz daha çok takip konusu alacağa ilişkindir, borçlu, maddi hukuk bakımından, takip konusu alacağı ödemek zorunda olmadığını, ancak itiraz yolu ile ileri sürebilir. Burada borçlunun itirazı alacağa ilişkindir ; bazı örnekler :  (a) Alacak hiç doğmamıştır, yani mevcut değildir (mesela alacak senedi sahtedir) veya istenildiği kadar değildir ; (b) Alacağı doğuran sözleşme geçersizdir ; (c) Alacak muaccel değildir ; (d) Borç sona ermiştir, mesela borç ödenmiştir ; (e) Alacak zamanaşımına uğramıştır.

1.Takip hukukuna dayanan itiraz sebepleri 

Takip hukukuna dayanan itiraz sebeplerini, alacaklının takip yapma yetkisi bulunmadığına ilişkin itirazlar olarak özetlemek mümkündür. Fakat hemen belirteyim ki, alacaklının takip yapma yetkisi bulunmadığına ilişkin bütün sebepler, itiraz sebebi değildir. Borçlunun ileri sürdüğü sebep, niteliği bakımından icra müdürünün kendiliğinden (resen) gözetmesi gereken bir sebep (şikayet sebebi) değilse, itiraz yolu ile ileri sürülür.

İcra müdürünün kendiliğinden gözetmesi gerekmeyen ve bu nedenle takip hukukuna dayanan birer itiraz sebebi teşkil eden hallere bazı örnekler : (a) Yetki itirazı : (b) Alacaklının aynı alacak için daha önce bir takip yaptığı ve bu takibin devam etmekte olduğu (yani, derdestlik –mükerrerlik itirazı).

 

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

GENEL BİLGİ:

 Ödeme emrine itirazın iptali davası, (konusu borçlunun itiraz etmiş olduğu alacak olan) bir eda davasıdır.

İtirazın iptali davası, takip alacaklısı tarafından, ödeme emrine (süresi içinde) itiraz etmiş olan takip borçlusuna karşı açılır. Alacaklı, davayı kazanırsa (yani, mahkeme borçlunun borçlu olduğu kanısına varırsa), mahkeme, borçlunun itirazının iptaline karar verir ; işte bundan dolayı, bu davaya itirazın iptali davası denir.

İİK m.68-68/a’daki yazılı belgelerden birine sahip bunmayan alacalı, itirazın hükümden düşürülmesini sağlayabilmek (yani, itiraz ile duran icra takibine devam edilmesini isteyebilmek) için, yalnız itirazın iptali davası yoluna başvurabilir ; icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez.

Buna karşılık, alacağı İİK m.68-68/a’daki yazılı belgelerden birine bağlı olan alacaklı, itirazın iptali için mahkemede dava açmak veya itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurmak hususunda, bir seçim hakkında sahiptir.

İtirazın iptali davasının konusu, icra takibi konusu yapılmış olan alacaktır ; bu nedenle, itirazın iptali davası açılmadan önce, borçlu itiraz ettiği borcu tamamen öderse, alacaklının itirazın iptali davası açmakta hukuki yararı yoktur.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com