İstanbul Vakıf Avukatı

Anasayfa / Makalelerimiz / İstanbul Vakıf Avukatı

İstanbul Vakıf Avukatı

VAKIFLAR HUKUKU

 

Yeni vakıfların kuruluş ve işleyişi ile ilgili hükümler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil Ve İlanı Hakkında Tüzük, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği’nde yer almakta olup diğer ilgili mevzuatta da hükümler bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesinde vakfın tanımı gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları olarak yapılmıştır. İstanbul’da bulunan ofisimiz müvekkillerine vakıflar kanunu kapsamında İstanbul Vakıflar Avukatı ile müvekkillerine hukuki temsil hizmeti vermektedir.

Hukukumuza göre vakıf, bireylerin veya kurum ya da kuruluşların yeterli mal ve hakları belirlenmiş sürekli bir amacı gerçekleştirmek niyetiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bu nedenle dernekler de olduğu gibi belirli sayıda kişi ya da kuruluş tarafından kurulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak hukukumuzda belirtilen özel düzenlemeler gereğince sadece tam ehliyete sahip kişiler tarafından vakıf kurulabilmektedir.  Bunun tek istisnası ise vasiyetname yolu ile vakıf kurulmasıdır. Bu durumda 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip kişiler bu şekilde kurabilmektedir.

Vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik arz etmelidir. Ayrıca genel ahlaka, milli birliğe, milli menfaatlere aykırı olmamalıdır. Ayrıca vakfa özgülenen mal varlığı da amaca yeterli nitelikte olmalıdır. Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamamaktadır. İstanbul Vakıf avukatı olarak müvekkillerimize vakıf hukuku kapsamında  hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Vakıf kurma 2 şekilde yapılabilmekte olup 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 102. maddesine istinaden, vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde yapılacak bir resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Ancak vakfın kurulması için yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurularak tescilinin sağlanması gereklidir. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Resmi senetle kuruluşta gerçek veya tüzel kişilerin vakıf kurma iradesi, noterde düzenleme şeklinde hazırlanan resmi senetle açıklanır. Noter, resmi senedin bir örneğini yedi gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir. Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır. İstanbul vakıflar avukatı olarak vakıfların kuruluş aşamasında vakıf hukuku kapsamında  hukuki danışmanlık ve hukuki temsilin yanında hukuki danışmanlık da yapmaktayız.

Ölüme bağlı tasarruf ile kuruluşta ise, vakfedenin ölümünden sonra tescil edilmek üzere kurulabilir. Bu yolla kurulan vakıflarda sulh hâkimi vakıf kurulmasına esas belgenin bir örneğini yedi gün içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderir. Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakıflarda mahkemeye başvuru, ilgililerin veya sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce resen yapılır. Yetkili mahkemeye başvurulması üzerine, yapılacak harcamalar ilgili vakıftan alınmak kaydıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce karşılanır. İlaveten vakfın bir yönetim organı olması zorunludur. Vakfın işleyişinin kolaylaşması açısından, amacının kapsamına ve faaliyetlerine uygun olarak mütevelli heyeti, yönetim organı ve bir denetim birimi olması gerekmektedir. İstanbul vakıf avukatı herhangi bir vakıftan vekalet aldıktan sonra bu işlemleri vakıfların tüzel kişiliği adına yapmaktadır.

Ayrıca özel kanun ile de vakıf kurulabilir. Ancak Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Türk Medeni Kanununun 106. maddesi gereğince, vakıf senedinde vakfın adının, amacının, bu amaca özgülenen mal ve hakların, vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yerinin gösterilmesi zorunludur. Vakıfların, vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmedikleri, vakıf mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak harcayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenir. Vakıflar ,özel hukuk tüzel kişisi olup Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir. Vakıflar Genel Müdürlüğü denetim makamı olup vesayet makamı değildir. İstanbul vakıflar avukatı vakıf senedi dolayısıyla meydana gelebilecek hukuki işlemler için vakıflara hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Vakfın, amacının gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir. Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com