İSTANBUL İFLAS AVUKATI

Anasayfa / Makalelerimiz / İSTANBUL İFLAS AVUKATI

İSTANBUL İFLAS AVUKATI

İstanbul İflas Avukatı olarak; iflas hukukuna dayanan alacak işlerinde size hukuki yardımda bulunmaktadır. Türkiye İflas Avukatı olarak uzun yıllara dayanan bilgi ve tecrübelerimiz ile sizlerin haklarını korumayı amaçlamaktayız. Engin tecrübelere sahip avukatlarımızla Türkiye İflas Avukatı olarak birçok alanda hizmet veren İstanbul İflas Avukatı olarak sizlere hukuki destek sağlıyoruz.

 

İFLAS NEDİR?

Ticari bir firmayı kısmen veya tamamen kendi adına işleten gerçek veya tüzel kişilere, tacir olarak adlandırılır. Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir gibi sorumlu olan; Ticari işletmesi olmadığı halde ticari işletme açmış gibi işlem yapanlar, Donatma iştiraki, Ticareti terk edenler, Kolektif şirket ortakları, Komandit şirket ortakları, Bankacılık Kanunu m. 110 gereğince iflası istenebilecek kişiler, Ölümünden önce iflas yoluyla takip başlatılan murisin terekesi, Konkordato talep eden borçlular da iflasa tabidir. Tacir sayılan kişiler ise fiilen işletmeye başlamasa dahi ticari işletme açtığını ilanen halka bildiren kişilerdir ve bu kişiler de iflasa tabidir. Bunun yanında ticaretten men edildiği halde ticaret yapmaya devam eden kişiler de iflasa tabi olarak kabul edilmektedir.

 

Bir tacirin, haczedilen tüm mal varlığının iflas yolu ile paraya çevrilmesi sonucunda bilinen tüm borçlarının sıra ile ödenmesini sağlayan toplu tasfiye yöntemine iflas adı verilmektedir. İcra işlemi borçlunun sadece ilgili borcuna yetecek kadar malının haczedilmesiyken, iflasta borçlunun bütün malları haczedilerek paraya çevrilir. İflas hukuku sadece tacirler için geçerliyken icra işlemi herkese uygulanmaktadır. İflası tacirler kendileri için isteyebilmekteyken icra işlemlerini kişiler kendileri talep edememektedir.

 

İFLAS NEDENLERİ NELERDİR?

 

Kanunda tanımlandığı şekli ile iflasın genel ve özel olmak üzere iki nedeni vardır. Genel iflas nedeni, tacirin borçlarının vadesinin gelmesine rağmen borcunu ödememesidir. Özel iflas nedenleri ise;

  • Haciz yoluyla yapılan takiplerde borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması ve kalan mevcudunun da vadesi gelmiş ve bir sene içinde vadesi gelecek olan borçlarını karşılamaya yetmemesi,
  • Terekenin mevcudunun borca yetmemesi,
  • Sermaye firmasının pasifinin aktifinden çok olması halidir.

 

İflas işlemlerinin takibi ve yürütülmesi özel bilgi ve tecrübe gerektirdiğinden bu hususta İstanbul iflas avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir.

 

İFLAS DAVALARI

 

Borçlu olan gerçek ya da tüzel kişi tacir borcunu ödemezse alacaklı olan kişi tarafından iflas davası yoluna başvurulabilmektedir. İflas davalarında hem davacı hem de davalı tarafın vekilliği iflas hukuku alanında uzmanlaşmış Türkiye İflas Avukatları tarafından yürütülür.

 

İFLAS UYGULANMALARI NELERDİR?

 

1. Adi İflas Yolu İle Takip

Adi iflas, kambiyo senetleri haricindeki borçlar için uygulanan usuldür. Alacaklı ilk olarak icra takibi başlatılır ve borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu, ödeme emrini yerine getirmez ya da icra takibine itiraz etmez ise asliye ticaret mahkemesinden borçlu tacirin iflasına karar verilmesi talepli olarak iflas davası açılır. Mahkemece borçlunun iflasına karar verilirse bu karar diğer alacaklılara ilan edilir ve diğer alacaklılar da mahkeme sürecine müdahil olabilir. Adi iflas yolu ile takip uygulaması ile ilgili bazı kanun maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

 

MADDE 155 – Borçlu iflas yoluyla takibe tabi şahıslardan olup da alacaklı isterse ödeme emrine yedi gün içinde borç ödenmediği  takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflas talebinde bulunabileceği ve borçlunun gerek borcu olmadığına ve gerek  kendisinin iflasa tabi kimselerden bulunmadığına dair itirazı varsa bu müddet içinde dilekçe ile icra dairesine bildirmesi lüzumu ve konkordato teklif edebileceği ilave olunur.

 

MADDE 156 – Ödeme emrindeki müddet içinde borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden iflas kararı isteyebilir. Bu dilekçeye borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini mübeyyin ödeme emri nüshasının raptedilmesi lazımdır. Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse takip durur ve alacaklı bu itirazın kaldırılması ile beraber borçlunun iflasına karar verilmesini bir dilekçe ile Ticaret Mahkemesinden isteyebilir.

 

MADDE 158 – Alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde l66’ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren on beş gün içinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler.

 

2. Kambiyo Senetlerinden Dolayı İflas

Kambiyo senedi günümüz ticari hayatında en çok kullanılan belgedir. Bu belgeler hukuken borç hükmündedir. Alacaklılar elinde bulunan senedi mahkemede delil olarak kullanır. Borçlu senette belirtilen miktarı belirlenen süre içerisinde alacaklıya ödemezse alacaklı iflas davası yoluna başvurabilir.

 

3. Doğrudan Doğruya İflas

Doğrudan doğruya iflas alacaklının icra takibi işlemine başvurmadan direkt olarak iflas için ticaret mahkemesine başvurduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu usul alacaklı veya borçlunun başvurusu ile gerçekleşebilir. Doğrudan doğruya iflasın gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar;

 

  • Borçlunun yerleşim yerinin tespit edilememesi (bu madde gerçek kişiler için geçerlidir)
  • Borçlunun taahhütten kurtulmak amacıyla kaçması
  • Borçlunun hileye yönelik teşebbüsleri
  • Borçlunun mallarını saklaması
  • Borçluya karşı yapılan çok sayıda icra takibi talebi
  • Borçlunun iflas anlaşması mühletinin kalkması ya da feshi
  • İcra emriyle istenilen ödemenin yapılmaması şeklinde ifade edilebilir.

 

İSTANBUL İFLAS AVUKATI NASIL HİZMET VERMEKTEDİR?

İstanbul iflas avukatı olarak sizlerin hak arayışında kanunlara en uygun şekilde hareket etmekteyiz. İcra dairesine başvuruda bulunarak icra takibi başlatmakta ve borçlunun kanunen belirtilen süre olan yedi gün içerisinde borcunu ödemesini talep etmekteyiz. Belirtilen süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde mahkemeye başvurarak borçlunun iflas işlemlerini başlatarak alacağımızı ticaret mahkemelerine taşırız. Yasal süreç boyunca sizlerin hukuk mücadelesini yine sizlerle birlikte hukuki olarak takip ederek nihayetlendiririz.

 

İstanbul İflas Avukatı Olarak; Danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti, Borç tespiti işlemleri, İflas öncesi ve sonrası için konkordato işlemleri, İflas süreci takibi işlemleri, Borç yapılandırma işlemleri, İflas eden şirketlerin satılma işlemleri, İflas masasına kayıt işlemleri, İflas durumu düzenlemesi, Şirket borç durumu belirlemesi, İyileştirme projesi düzenlemesi, Şirket anlaşmalarının düzenlenmesi, İflas süreci plan taslağının oluşturulması, Şirket kurtarma çalışmaları, İflas etmekte olan veya etmiş şirketlerin birleşme süreçlerinin yürütülmesi, İflas etmekle olan veya etmiş şirketlerin satma süreçlerinin yürütülmesi, Yeniden yapılandırma işlemlerinin düzenlenmesi, İflas, iflas erteleme ve yeniden yapılandıra işlemlerinin yürütülmesi ve takibi, İflas etmekte olan veya etmiş şirketlerin birleşme veya satın süreçlerinin yürütülmesi, Karmaşık yeniden yapılandırma işlemleri, İflas etmiş şirketlerin yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi tarafımızca sağlanmaktadır.

 

Bununla birlikte Türkiye İflas Avukatı olarak sunduğumuz dava hizmetleri ise; İflas davaları, İflas itiraz davası, İflas kararına karşı kanun yollarının tüketilmesi, İhalenin feshi davası, Menfi tespit davası, Tasarrufun iptali davası, İstirdat davası şeklinde sıralanmaktadır.

 

İFLASIN SONUÇLARI NELERDİR?

İflas kararının verilmesi ile birlikte müflisin haczedilebilir mal varlığı iflas masasına kaydedilir. Burada bulunan mallar direkt olarak satılmaz ama kiraya verilmesi mümkündür. Mallardan gelecek kira gelirleri ise iflas masasına kaydedilmektedir. İflas Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edilmekte ve iflasın ilanıyla birlikte şirketin borçları için 3 yıllık zamanaşımı süresi başlamaktadır. İflas ile birlikte müflis adına yapılan tüm icra takipleri durur ve alacaklılar kendilerini iflas masasına yazdırır. Müflisin borçluları borç ödemelerini iflastan sonra artık müflise değil, iflas masasına yapar. Vadesi gelen borçlar muaccel olmakta ve iflas öncesindeki cari hesaplar kapatılmaktadır. Müflis adına açılan hukuki davalar ise ancak 2. alacaklılar toplantısının sonuna kadar durmaktadır.

 

Sonuç olarak sürecin deneyim sahibi bir İstanbul İflas Avukatı ile birlikte takip ediliyor olması durumunda kanunun kişiye tanıdığı hakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacaktır. İstanbul İflas Avukatı desteği ile kişi, haklarını etkin ve hızlı şekilde kullanabilir. İstanbul’da faaliyet gösteren tecrübeli Türkiye İflas Avukatı olarak hizmet sunmakta ve hukuk mahkemelerinde sizleri temsil etmekteyiz. İstanbul İflas Avukatı olarak, iflas hukukuna konu bir olay ile karşılaştığınızda sürecin takibi ve yönetilmesi için destek sağlamaktayız. Türkiye İflas Avukatı olarak vekâlet ilişkisi kurulduğu takdirde dosya ile ilgili icra takibi aşamasında ve dava açılması halinde hukuki yardımda bulunmaktayız. İstanbul İflas Avukatı olarak, kalabalık avukat ekibimizle Alanya, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de hakkınızda açılmış hukuk davaları ile ilgili hizmet vermekteyiz.

 

Hakkımızda
Hayatımızın bir gerçeği olan hukuk bizi artık eskisinden daha fazla ilgilendirmektedir. Bunun yanında karmaşık yapısı bireyleri güç duruma düşürmektedir. Hukuk işlerinin yalın bir şekilde çözülmesi ve bireye doyurucu ve doğru bir şekilde anlatılması ciddi öneme sahip hale gelmiştir. Bu gerçeklerin farkında olan Avukat Enes Nergiz, ciddi çalışması ve özverili tutumuyla hukuki işlerin üstesinden gelmektedir.İyi derecede İngilizce ve Rusça bilen avukatımız, çalışmalarını Antalya’da yürütmektedir.
İletişim Bilgileri
Adres : Hacet Mahallesi Adliye Caddesi Göret Apartman D:13 Kat:3 No:5 Alanya/Antalya

Korkutreis Mah. İlkiz Sk. Akanay İş Hanı No:18/6 Sıhhiye Çankaya/Ankara

Osmaniye Mahallesi Mine Sk. No:4 Daire:28 Emre Konutları B Blok Bakırköy/İstanbul

Telefon : +90 553 417 23 13
E-Posta : enes.nergiz056@gmail.com